Colyakhastaligi.com Forum Genel Kuralları

Glutensiz yaşamını paylaş
Diğer çölyaklılara faydalı olmak için bir şeyler yaz!
Hemen başla!

admin

Yönetici
Yönetici
2 Ara 2019
29
7
26
Colyakhastaligi.com Forum Genel Kuralları.
(Her üyenin okuması ve düzenli aralıklarla güncelleme olup olmadığını kontrol etmesi şarttır.)

MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları colyakhastaligi.com'u ifade eder.
(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

MADDE 4- (1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.
(2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

MADDE 7- (1) Forumda bilgi verme niteliğine haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;
(2) Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde; üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 8- (1) Her üye; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.
(2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 9- (1) Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:
a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

MADDE 10- (1) Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.
(2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 3 veya üzeri ileti yazamaz.
(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 11- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin “5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari eylemde bulunulamaz.
(2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz, ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.
(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 12- (1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.
(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 13- (1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde; hesabını bilerek ya da bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 14- (1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı; hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda; üyenin iletisi uyarılmadan silinir veya 5 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 15- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.
(2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek, içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.
(3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.
a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, colyakhastaligi.com e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.
(4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır

MADDE 16- (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırıcı ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 17- (1) Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:
a) Avatar
b) İmza
c) Üye profil kısımları
d) Forum geneli mesajlaşma alanları
(2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.
(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 18- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde; üye 1 ila 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 19- (1) Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

MADDE 20- (1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.
(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır. Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 21- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolandırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

MADDE 22- (1) Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.
(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 23- (1) Forumda satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, ürün ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.
a) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.
(2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.
(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 24- (1) Açık artırma yoluyla hizmet,ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.
(2) Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.

MADDE 25- (1) Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.
(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.
(3) Aynı kategori altında bir üye 2 adet Normal +1 Adet Sponsor link konusundan fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.

MADDE 26- (1) Forumda mal, ürün, hizmet veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve forum kurallarına aykırı davranılamaz.
(2) Bu maddenin 1. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye uyarılır. Bu girişiminin devamı tespit edildiği takdirde üye; forumdan 5 gün süresince uzaklaştırılır.

MADDE 27- (1) Forum genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.
(2) Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.
(3) Bu maddenin 1. fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır. Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 28- (1) Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen “Ticaret Puanı” sistemi, forum genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.
(2) “Ticaret Puanı” sistemi 10,00-TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.
(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
(4) Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir bunun harici forum karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.

MADDE 29- Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir herhangi bir şekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler minimum 3 gün olmak üzere Moderatörün inisitatifinde uzaklaştırma alacaktır sürekli huy haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.

MADDE 30- Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minimum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.

MADDE 31- Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, Toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışmak (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak) yasaktır. Kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Forumumuza kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını okumuş ve kabul etmiştir.

Son güncelleme tarihi: 08.12.2019
 
  • Like
Tepkiler: Olcay